Natuurlijk willen we ons huisje aan u verhuren zonder dat we op onderstaande huurvoorwaarden moeten terugvallen.

We lossen het liever samen met u op. Als dat niet zou lukken, dan gelden de onderstaande algemene huurvoorwaarden.

*******************************************************************************************************************

Onze algemene huurvoorwaarden:

Begrippen

In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan:

De persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen van personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig;

Nadat u via mail heeft gereserveerd, ontvangt u van de eigenaar binnen 5 dagen een bevestiging waarin o.a. de wijze van betaling staat vermeld. Controleert u de bevestiging goed en laat het weten als er onjuistheden in staan;

Wij behandelen uw reservering op volgorde van binnenkomst.
Tussen de huurder en de eigenaar komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd.

De overeenkomst betreft de verhuur van een vakantiewoning voor recreatief gebruik dat naar zijn aard van korte duur is;

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.

Betaling

De betalingstermijnen zien er als volgt uit:

 • Aanbetaling 25% te betalen binnen 2 weken na ontvangst van de bevestiging.
 • Restant bedrag te betalen 4 weken voor aankomst.


Met het voldoen van een termijn van of de totale huursom bevestigt u deze algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

De huursom bestaat uit:

 • De huurprijs van het huis, inclusief gas, water en elektriciteit;
 • De verplichte eindschoonmaak;
 • Daarnaast is de huurder toeristenbelasting verschuldigd volgens de gemeentelijke richtlijnen.

De bedrag waarop de termijnbedragen zijn gebaseerd bestaat uit bovenstaande kosten, de borgsom en eventueel gereserveerd linnengoed.

Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim.
In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Borgsom

De borgsom bedraagt € 150,- en dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord – die de eigenaar kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen.

Zodra het vakantiehuis netjes en schadevrij is achtergelaten wordt de borgsom binnen 5 dagen weer teruggestort.

Ontvangst sleutel

De huurder krijgt in de bevestigingsmail informatie over de wijze van verkrijgen van de sleutel van het vakantiehuis.

De sleutel wordt door de eigenaar in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld.

De sleutel blijft eigendom van de eigenaar.

De huurder is nooit gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook.

Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende annuleringskosten*:

 • Bij annulering tot de 42ste dag voor de aankomstdag: De aanbetaling van 25% van de huursom;
 • Bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag voor de aankomstdag: 35% van de huursom;
 • Bij annulering vanaf de 28ste dag tot de 21ste dag voor de aankomstdag: 40% van de huursom;
 • Bij annulering vanaf de 21ste dag tot de 14e dag voor de aankomstdag: 50% van de huursom;
 • Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 5e dag voor de aankomstdag: 75% van de huursom;
 • Bij annulering vanaf de 5e dag tot de aankomstdag: 90% van de huursom;
 • Bij annulering op de aankomstdag of later: 100% van de huursom.
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

*We hanteren bij de annuleringskosten dezelfde voorwaarden als de ANVR.

Verblijf in het vakantiehuis

 • Op de dag van aankomst kunt vanaf 15.00 uur gebruik maken van het vakantiehuis;
 • Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10.00 uur te hebben verlaten;
 • Roken in het vakantiehuis is niet toegestaan;
 • Huisdieren moeten thuisblijven en kunnen niet mee naar het vakantiehuisje;
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast;
 • In de houtkachel of open haard mogen alleen kant en klare haardblokken en/of schoon hout worden gestookt;
 • Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 4 personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij schriftelijk overeengekomen;
 • Het mee naar buiten nemen van enig deel van de binneninventaris – behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten – is uitdrukkelijk niet toegestaan;
 • De huurder krijgt kosteloos 1 parkeerplaats tot zijn beschikking. Een eventueel 2e auto moet op een gastenplaats elders op het park worden geparkeerd (blauw P-bord) en mag niet voor een ander huisje staan;
 • Het is niet toegestaan enige vorm van overlast in het huis, de tuin of op het park te veroorzaken (waaronder harde muziek, luid praten);
 • Het is ten strengste verboden illegaal van internet te down-/uploaden of te streamen. De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek van autoriteiten/auteursrechthebbende(n) kenbaar gemaakt;
 • Rest-afval dient gedeponeerd te worden in de afvalcontainers aan het begin van het park.
  Overig gesorteerd afval voert u zelf af bij het afvalplein bij het winkelcentrum in Egmond aan den Hoef.

Aansprakelijkheid/klachten/schade

De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend.

Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen.

Indien u schade of gebreken constateert meldt u dit dan direct aan ons;

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en/of het niet of deels niet functioneren van internet;

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de eigenaar. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door eigenaar tegen overlegging van de gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.

Mocht u een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons in te dienen.

Zoals bovenaan deze huurvoorwaarden aangegeven; ontvangen we bij voorkeur eerder van u bericht als zaken niet in orde zijn;

Vertrek

Het huis dient op de dag van vertrek om 10.00 uur opgeruimd en veegschoon te worden achtergelaten.

Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.